Justificarea transportului intracomunitar 2020

Potrivit art. 292 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt scutite de tva livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru.

Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora, conform art. 270 alin. (9) din Codul fiscal.

Daca amebele societati participante la tranzactie au cod valid de tva, pentru aplicare scutirii este necesara justificarea transportului.

A fost adoptat Regulamentul pe punere în aplicare (UE) nr. 2018/1912 al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

  • în cazul persoanelor impozabile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 45a din Regulament, se prezumă că bunurile au fost transportate intracomunitar;
  • în cazul persoanelor impozabile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 45a din Regulament, transportul intracomunitar al bunurilor se justifică potrivit prevederilor art.10 din Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art.294 alin.(1) lit. a) – i), art.294 alin.(2) şi art.296 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.103/2016. Astfel de situații pot apărea, de exemplu, atunci când: furnizorul sau cumpărătorul transportă bunurile cu propriile mijloace, transportul se realizează pe roți, în cazul mijloacelor de transport, furnizorul nu poate face dovada că este independent față de transportator sau de casa de expediții sau că aceștia sunt independenți unul față de altul sau față de cumpărător.

Potrivit modificarilor (art. 45a alin. (1) din Regulament), in scopul aplicarii scutirilor prevazute la articolul 138 din Directiva 2006/112/CE, se prezuma ca bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru catre o destinatie aflata in afara teritoriului sau, dar in interiorul Comunitatii, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

Cazul 1

(a) vanzatorul indica faptul ca bunurile au fost expediate sau transportate de acesta sau de o parte terta in numele sau si vanzatorul:

– fie se afla in posesia a cel putin doua dovezi care nu sunt contradictorii dintre cele mentionate la alineatul (3) litera (a), emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator;

– fie se afla in posesia unei singure dovezi mentionate la alineatul (3) litera (a) impreuna cu o singura dovada care nu este contradictorie mentionata la alineatul (3) litera (b) care confirma expedierea sau transportul, emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator;

Cazul 2

vanzatorul se afla in posesia urmatoarelor:

(i) o declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de catre o terta parte in numele cumparatorului si care mentioneaza statul membru de destinatie a bunurilor; aceasta declaratie scrisa precizeaza data emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire a bunurilor si, in cazul livrarii de mijloace de transport, numarul de identificare care accepta bunurile in numele cumparatorului; si

(ii) cel putin doua dovezi care nu sunt contradictorii mentionate la alineatul (3) litera (a), emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator, sau o singura dovada dintre cele mentionate la alineatul (3) litera (a) impreuna cu o singura dovada care nu este contradictorie mentionata la alineatul (3) litera (b) care confirma expedierea sau transportul, care sunt emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator. Cumparatorul furnizeaza vanzatorului declaratia scrisa mentionata la litera (b) punctul (i) pana cel tarziu in a zecea zi a lunii urmatoare livrarii.

Conform alin. (3), in sensul alineatului (1), urmatoarele documente sunt acceptate ca dovada a expedierii sau a transportului:

(a) documentele referitoare la expedierea sau transportul bunurilor precum un document CMR semnat sau o scrisoare de trasura semnata, un conosament, o factura de transport aerian de marfuri sau o factura de la transportatorul bunurilor;

(b) urmatoarele documente:

(i) o polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor;

(ii) documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, care sa ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie;

(iii) o chitanta eliberata de un antrepozitar in statul membru de destinatie care sa ateste depozitarea bunurilor in respectivul stat membru.”

Legea 129/2019. Cine nu are obligatia de desemnare a persoanei responsabile

Persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum şi entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 NU au obligația de a desemna o persoană în relația cu Oficiul. 

Potrivit Art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea 129/2019, intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele entitati raportoare alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.

Astfel, un SRL normal, care nu efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, nu are obligatia sa desemneze o persoana la Oficiul pentru spalarea banilor.

Desemnarea unei persoane. Legea 129/2019 – firma de contabilitate

Potrivit Art. 23 alin. (1) din lege, entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, exclusiv in format electronic, prin canalele puse la dispozitie de catre acesta.

Societatea de contabilitate este entitate raportoare si are obligatia de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea legii 129/2019.

Persoanele desemnate au acces direct şi în timp util la datele şi informaţiile relevante, deţinute de entităţile raportoare, necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege (vor raporta tranzactiile efectuate de clienti conform legii).

Plafon tva 2018 300.000 lei

Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).

În anul 2018 sunt aplicabile următoarele reguli referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
a) persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2018 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 şi data de 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, denumită în continuare perioada de
referinţă. În cazul în care nu au depăşit acest plafon în perioada de referinţă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018. La determinarea plafonului de 300.000 lei se ia în calcul şi cifra de
afaceri realizată în perioada de referinţă;
b) persoanele impozabile înfiinţate în perioada de referinţă au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc în perioada respectivă plafonul de 220.000 lei. În cazul în care nu au depăşit acest plafon în perioada de referinţă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018;
c) persoanele impozabile înfiinţate începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 300.000 lei, de la înfiinţare până la 31 decembrie 2018;
d) prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b), persoanele impozabile pentru care obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 310 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ar interveni începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situaţia în care
depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018;
e) persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada de referinţă, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de
300.000 lei;
f) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2018 pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după data de 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2017, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit
plafonul de 300.000 lei.

În situaţiile prevăzute la lit. e) şi f) solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare celei în
care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării
tuturor ajustărilor de taxă, conform titlului VII din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Microintreprindere sau impozit pe profit

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

  • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
  • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Nu pot fi microîntreprinderi următoarele persoane juridice române:

  • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
  • Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;
  • Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;
  • Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;
  • entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Opțiune de plata impozit pe profit începând cu 01.04.2018 (posibilitate introdusă prin OUG 25/2018)

Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați pot opta, o singură dată, să aplice  prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă.

În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus  sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1). În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile titlului II, numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor.

Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

Declaratia unica 2018

212 Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (OPANAF 888/2018)

Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual, e-guvernare.ro) sau în format hârtie la registratura organului fiscal sau prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire).

Formular

anunt bon fiscal

Din 01.03.2015 este obligatoriu pt utilizatorii de case de marcat sa afiseze anuntul prin care clientii care nu primesc bon fiscal pot beneficia de produse fara sa plateasca. Vezi modelul in poza. (OUG 10/2015)

anunt bon fiscal
anunt bon fiscal